ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) Türkiye Ofisi Akademi Öğrenme Portalı (“ILO Akademi”)

 

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

Genel Açıklamalar

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’nun 11’inci maddesi uyarınca kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

 

KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, aynı kanunun13’üncü maddesinin birinci fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi uyarınca ve ; veri sorumlusu olan organizasyonumuza, işbu form ile yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz.

Bu çerçevede yazılı olarak tarafımıza yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

  •  Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,
  •  Noter vasıtasıyla ya da
  • Başvuru Sahibi’nin tarafımıza daha önce bildirdiği ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden göndereceği e-mail ile, tarafımıza  (veriguvenligi@iloakademi.org) iletilebilecektir.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanun’un 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili Kanun’un 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

1.Başvuru Yöntemi

Başvuru Yöntem

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuruda Gösterilecek bilgi

Yazılı Olarak Başvuru (ıslak imzalı şahsen başvuru veya Noter vasıtasıyla)

Oran Mahallesi Ferit Recai Ertugrul Caddesi No:4 Çankaya, Ankara

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Tarafımıza daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden göndereceği e-posta ile

veriguvenligi@iloakademi.org

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Sistemimizde bulunmayan e-posta adresi ile başvuru (mobil veya e-imza ile imzalanmış şekilde)

veriguvenligi@iloakademi.org

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır

 

2. Kimlik ve İletişim Bilgileri:

Ad-Soyadı :

 

T.C. Kimlik Numarası / Diğer Ülke Vatandaşları için Pasaport Numarası veya Kimlik Numarası :

 

Tebligata Esas Yerleşim Yeri Adresi / İş Yeri Adresi :

 

Cep Telefonu /Telefon Numarası /Faks Numarası :

 

E-posta Adresi:

 

 

3. İlişki Türü:

Lütfen Organizasyonumuzla olan ilişkinizi belirtiniz. (Üye, Eğitimci, Eğitmen, İş Ortağı, Çalışan vb.)

☐ Eğitim alan ☐ Eğitmen ☐ Üye ☐ Diğer: ……………………………………………………………..

ILO Akademi içerisinde iletişimde olduğunuz Birim:………………….………………………………………………………… Konu: ……………………………………..…………………………………….……………...…………………………………………………

4.Talep

Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………

5. Geri Dönüş:

Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

☐ Adresime gönderilmesini istiyorum. ☐ E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

(E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

☐ Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

İşbu başvuru formu, organizasyonumuz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, tarafımızdan işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için ILO Türkiye Ofisi ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde ILO Türkiye, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi :

İmza: